МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

Д-Р БОЖИДАР СЛАВЧЕВ

АКУШЕРСТВО-ГИНЕКОЛОГИЯ, ХИРУРГИЯ, УРОЛОГИЯ, КАРДИОЛОГИЯ

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ПРИЛОЖИМИ СПРЯМО ПАЦИЕНТИ

НА „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р БОЖИДАР СЛАВЧЕВ” ЕООД

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и като взехме предвид стремежа на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р БОЖИДАР СЛАВЧЕВ” ЕООД да изпълнява стриктно всички свои задължения, произтичащи от приложимата национална и европейска нормативна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни, бихме искали да Ви уведомим за следното:

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р БОЖИДАР СЛАВЧЕВ” ЕООД е дружество, регистрирано съгласно изискванията на Търговския закон и вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 131273222, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район Триадица, ж.к. Стрелбище, ул. „Костина“ № 6. Може да се свържете с нас по следния начин: лице за контакт: Теодора Славчева; телефон: + 35928596071; e-mail: info@mcslavchev.com.

С настоящите Правила за поверителност, приложими спрямо пациенти на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р БОЖИДАР СЛАВЧЕВ” ЕООД, бихме искали да Ви информираме за личните данни обработвани от нас, за какви цели ги обработваме и какви са Вашите права.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р БОЖИДАР СЛАВЧЕВ” ЕООД обработва лични данни на пациенти при изпълнение на договорните си отношения с тях и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на пациенти, които обработваме са: имена, ЕГН/ дата на раждане, адрес, пол и данни за контакт (телефон, имейл адрес, банкова сметка). При необходимост и в съответствие с естеството на медицинските услуги, предоставяни на конкретен пациент, допълнително обработваме съответната част от една или повече от следните специални категории лични данни: данни за физиологична идентичност, данни за генетична идентичност, данни за психическа идентичност (състояние), навици, данни, които се отнасят до сексуалния живот, както и всяка друга информация, свързана с текущото състояние, придобити навици, общия здравен статус и др., предоставена по инициатива на пациента във връзка с изпълнението на заявената от него медицинска услуга.

Предоставянето на тези данни от Ваша страна е доброволно и същевременно абсолютно необходимо, за да може „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р БОЖИДАР СЛАВЧЕВ” ЕООД да Ви предостави заявената от Вас медицинска услуга. В тази връзка Ви уведомяваме, че предоставянето на медицинско обслужване от наша страна е възможно единствено, ако разполагаме с предоставените от Ваша страна лични данни. В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Ви уведомяваме, че „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р БОЖИДАР СЛАВЧЕВ” ЕООД няма да има възможност да Ви предостави съответното медицинско обслужване.

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

  • за сключване и/ или изпълнение на сключен договор;

  • за да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;

  • за целите на легитимните интереси на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р БОЖИДАР СЛАВЧЕВ” ЕООД или на трета страна;

  • когато сте предоставили изричното си съгласие.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани от „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р БОЖИДАР СЛАВЧЕВ” ЕООД за срока, необходим за предоставяне на съответното медицинско обслужване. След изтичането му личните Ви данни ще бъдат изтрити или унищожени по сигурен начин, освен в случаите, когато е налице легитимен интерес и/ или нормативно основание, което задължава „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р БОЖИДАР СЛАВЧЕВ” ЕООД да продължи тяхното съхраняване и/ или обработване.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р БОЖИДАР СЛАВЧЕВ” ЕООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

  • свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име;

  • на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;

  • на трети лица, доставчици на IT, счетоводни, банкови и др. услуги, включително медицински услуги, за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна, включително при наличие на една или повече от долуизброените хипотези, визирани в чл. 28, ал. 1 от Закона за здравето, а именно:

1. В случай, че лечението Ви продължава в друго лечебно заведение;

2. След предварително уведомяване на пациента – в случай, че съществува заплаха за здравето или живота на други лица;

3. Когато тази информация е необходима при идентификация на човешки труп или за установяване на причините за настъпила смърт;

4. Когато тази информация е необходима за нуждите на държавния здравен контрол за предотвратяване на епидемии и разпространение на заразни заболявания;

5. Когато тази информация е необходима за нуждите на медицинската експертиза и общественото осигуряване;

6. Когато тази информация е необходима за нуждите на Министерство на здравеопазването, Националния регистър по здравна информация, НЗОК, Регионалните здравни инспекции и Националния статистически институт;

7. Когато тази информация е необходима за нуждите на застраховател, лицензиран съгласно Кодекса на застраховането.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р БОЖИДАР СЛАВЧЕВ” ЕООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

Уведомяваме Ви, че разполагате с право да изискате от „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р БОЖИДАР СЛАВЧЕВ” ЕООД достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: info@mcslavchev.com или в писмена форма на адрес: гр. София 1404, район Триадица, ж.к. Стрелбище, ул. „Костина“ № 6.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: info@mcslavchev.com или в писмена форма на адрес: гр. София 1404, район Триадица, ж.к. Стрелбище, ул. „Костина“ № 6. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р БОЖИДАР СЛАВЧЕВ” ЕООД.

В случаите, в които смятате, че със своите действия „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р БОЖИДАР СЛАВЧЕВ” ЕООД нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

Настоящите Правила за поверителност, приложими по отношение на пациенти на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р БОЖИДАР СЛАВЧЕВ” ЕООД, в сила от 25 май 2018 г., могат да бъдат променяни периодично, за което ще бъдете уведомявани чрез имейл или съобщение на нашия уебсайт www.mcslavchev.com

АДРЕС

София 1404, ж.к. "Стрелбище", ул. "Костина" 6

ТЕЛЕФОНИ

Офис: 02 859 60 71 / GSM: 0885 65 49 25

Email

info@mcslavchev.com

Close Menu

ВХОД

Забравена парола?

Регистрация